logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie
opieki pielęgniarskiej nad pacjentem podczas wyjazdu.

 

załącznik:

Opieka pielęgniarska nad pacjentem podczas wyjazdu

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie,
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla dzieci oraz realizacji szkoleń dla osób dorosłych
podczas warsztatów wyjazdowych.

 

 

załączniki:

Trener dla osób dorosłych

Trener dla dzieci

 

 

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia:

 

 - mediacji / mediator

- terapii małżeńskiej/par / terapeuta par

- indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla małżeństw/par / psycholog par

- indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz trudności wychowawczych / psycholog

 

 
 
 

W dniu 19 października 2017 r. psycholog naszego Ośrodka przeprowadził warsztaty dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie. Zajęcia zastały przeprowadzone dla uczniów Szkoły Podstawowej, oddziałów Gimnazjum oraz Szkoły Branżowej I stopnia i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczestnicy pracowali nad własnymi sytuacjami trudnymi w środowisku szkolnym oraz domowym. W podziale na grupy warsztatowe poszukiwali możliwych rozwiązań sytuacji krytycznych. Po zaznajomieniu się z teoriami psychologicznymi dotyczącymi sposobów radzenia sobie w takich sytuacjach, uczniowie podawali przykłady zachowań wybierając odpowiednie karty pomocnicze.

27624obraz8 21

W dniu 25 września 2017 roku na terenie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej odbyły się warsztaty "Zaburzenia przywiązania u dzici przebywających w pieczy zastępczej - zespół zaburzonych więzi". Warsztaty przeprowadzili pracownik socjany Iwona Palian oraz pedagog Agnieszka Gomółka. Podczas spotkania była poruszana tematyka dotycząca zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży oraz wychowanie zranionego dziecka. Uczestnicy warsztatów mieli okazję do dyskusji, wymiany własnych doświadczeń, poglądów oraz poruszenia problemów jakie występują w rodzinach zastępczych.

IMG 20171002 163404 01

art

 

W dniach 5,11 i 24 października 2017 roku w Szpitalu Powitowym w Chrzanowie zostały przeprowadzone warsztaty pt. "Kontakt interpersonalny z pacjentem jako czynnik leczący", organizowane przez pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie. Warsztaty poprowadzili pedagog/asystent rodziny Justyna Pławecka, pedagog Katarzyna Tomska - Korzec oraz psychoterapeuta Przemysław Traczyński. Podczas spotkań warsztatowych była poruszana tematyka dotycząca komunikacji interpersonalnej, empatii, inteligencji emocjonalnej oraz podkreślenie ważności kontaktu personelu z pacjentem w procesie leczenie. Odbyła się również dyskuja na temat specyfiki pracy pielęgniarki w Polsce i w innych krajach Europy oraz trudności jakie ta praca niesie każdego dnia.

unnamedunnamed1

Bez tytułu

logo NOWE

Projekt "Pokonaj Kryzys" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

 

Celem projektu jest poszerzenie oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem, zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego.

 

Z pomocy w ramach projektu mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej związanej z:


przemocą w rodzinie
konfliktem małżeńskim/partnerskim
chorobą onkologiczną bliskiej osoby
chorobą psychiczną bliskiej osoby
wypadkiem losowym
trudnościami wychowawczymi

 

 

 Udział w projekcie jest bezpłatny
Wsparcie zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Uczestnika Projektu

 Zainteresowana, zainteresowany?

 

Skontaktuj się z nami:

Biuro Projektu: tel. 32 646 71 88, wewn. 35
Interwenci POIK: tel. 32 646 71 85
Sekretariat POIK: tel. 32 646 71 88, wewn. 31

 

Wkład funduszy europejskich: 1 758 539,52 zł. 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy psychologa
w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 1 etat, praca zmianowa

Wymagania niezbędne:

 • ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa,
 • ukończenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność  i systematyczność.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i ukończenie innych szkoleń,
 • kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
 • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 13.06.2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)"

Oferty wraz z kompletem dokumentów należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie POIK w Chrzanowie przy ulicy Skłodowskiej – Curie 10 do dnia  25 sierpnia 2017r., do godz. 15.00 - decyduje data wpływu oferty do POIK w Chrzanowie. Aplikacje powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta pracy- psycholog". Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Oferta pracy w Projekcie pn. Pokonaj kryzys.

 

Ofera do pobrania