W dniach 5,11 i 24 października 2017 roku w Szpitalu Powitowym w Chrzanowie zostały przeprowadzone warsztaty pt. "Kontakt interpersonalny z pacjentem jako czynnik leczący", organizowane przez pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie. Warsztaty poprowadzili pedagog/asystent rodziny Justyna Pławecka, pedagog Katarzyna Tomska - Korzec oraz psychoterapeuta Przemysław Traczyński. Podczas spotkań warsztatowych była poruszana tematyka dotycząca komunikacji interpersonalnej, empatii, inteligencji emocjonalnej oraz podkreślenie ważności kontaktu personelu z pacjentem w procesie leczenie. Odbyła się również dyskuja na temat specyfiki pracy pielęgniarki w Polsce i w innych krajach Europy oraz trudności jakie ta praca niesie każdego dnia.

unnamedunnamed1

Bez tytułu

logo NOWE

Projekt "Pokonaj Kryzys" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Numer projektu: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

 

Celem projektu jest poszerzenie oferty Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych dla osób zagrożonych kryzysem, zamieszkałych na terenie powiatu chrzanowskiego.

 

Z pomocy w ramach projektu mogą skorzystać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej związanej z:


przemocą w rodzinie
konfliktem małżeńskim/partnerskim
chorobą onkologiczną bliskiej osoby
chorobą psychiczną bliskiej osoby
wypadkiem losowym
trudnościami wychowawczymi

 

 

 Udział w projekcie jest bezpłatny
Wsparcie zostanie dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Uczestnika Projektu

 Zainteresowana, zainteresowany?

 

Skontaktuj się z nami:

Biuro Projektu: tel. 32 646 71 88, wewn. 35
Interwenci POIK: tel. 32 646 71 85
Sekretariat POIK: tel. 32 646 71 88, wewn. 31

 

Wkład funduszy europejskich: 1 758 539,52 zł. 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy psychologa
w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 1 etat, praca zmianowa

Wymagania niezbędne:

 • ukończenie studiów magisterskich na kierunku psychologia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa,
 • ukończenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, interwencji kryzysowej, poradnictwa psychologicznego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • odporność na stres,
 • odpowiedzialność  i systematyczność.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i ukończenie innych szkoleń,
 • kopie świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
 • podpisana klauzula o treści: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 13.06.2016 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922)"

Oferty wraz z kompletem dokumentów należy składać osobiście lub listownie w sekretariacie POIK w Chrzanowie przy ulicy Skłodowskiej – Curie 10 do dnia  25 sierpnia 2017r., do godz. 15.00 - decyduje data wpływu oferty do POIK w Chrzanowie. Aplikacje powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Oferta pracy- psycholog". Oferty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Oferty nie wykorzystane w naborze zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Oferta pracy w Projekcie pn. Pokonaj kryzys.

 

Ofera do pobrania

 

18341729 737297196457050 2388028167049136560 n

18301444 737296426457127 3091237608326552782 n

18194647 732575753595861 6781573288537726969 n

18118584 732554206931349 8505424645028534315 n

region matkap1

Dyrektor POIK serdecznie zaprasza rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do uczestnictwa w prelekcji o tematyce „Zaburzenia przywiązania u dzieci przebywających w pieczy zastępczej – zespół zaburzonych więzi”.

Planowany termin spotkania: wrzesień b.r.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami POIK   32 64671 85