logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia coachingu indywidualnego.

 

Załącznik:
Coaching indywidualny

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie przeprowadzenia mediacji.

 

Załącznik:
Mediacje

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji usługi cateringowej.

 

Załącznik:
Usługa cateringowa

Od sierpnia b. r. pracownicy POIK pracują nad zapoznaniem i wdrażaniem Uczestników II edycji projektu „Pokonaj kryzys” do realizacji swoich planów. Monitoring przeprowadzony wśród Uczestników I edycji pozwolił na ocenę skuteczności, weryfikację i wprowadzenie nowych form pomocy. Słuchając uwag naszych Uczestników zespół POIK rozszerzył ofertę pomocy dla grupy osób borykających się z trudnościami wychowawczymi. Dodatkowo powstała grupa wsparcia, a dzieci Uczestników owej grupy zostały objęte poradnictwem pedagogicznym po to, by oddziaływania miały wymiar holistyczny. Dzięki nim rodzina ma możliwość zmienić dotychczasowy schemat działań i reakcji, a tym samym podnieść jakość codziennego życia wdrażając nowe sposoby radzenia sobie w relacjach z samym sobą i osobami najbliższymi.

Dzięki projektowi „Pokonaj kryzys” została rozszerzona oferta ośrodka. Współpraca między instytucjami Powiatu chrzanowskiego pomogła w niesieniu informacji Klientom o rozszerzonym zakresie usług pomocowych jakie niesie POIK. Dla beneficjentów i nowych Klientów ośrodka, których motywacja do udziału w projekcie płynie z wewnątrz, a chęć zmiany jakości swojego życia jest szczera, następująca zmiana jest widoczna. Osoby te chcą podtrzymać efekty swojej pracy. Dzielą się swoimi spostrzeżeniami i osiągnięciami z innymi osobami, które czasem o istnieniu ośrodka nie wiedziały. Trend ten widoczny był podczas rekrutacji do II edycji projektu, gdzie wielu Uczestników nie było wcześniej Klientami POIK.

Dla osoby będącej w kryzysie czas w jakim otrzyma pomoc ma zasadnicze znaczenie. Jeśli pomoc będzie szybka Klient ma szanse wyjść z kryzysu szybciej i poniesie mniejsze koszty emocjonalne i somatyczne, dlatego II edycja ruszyła pełną parą.

W czasie letnim, mimo okresu urlopowego Uczestnicy Projektu „Pokonaj kryzys” wciąż mieli możliwość korzystania z poradnictwa w różnym zakresie zgodnie ze swoim indywidualnym planem. W dniach 9 i 10 czerwca oraz 8 i 9 sierpnia 2018 roku odbyły się kolejne już warsztaty wyjazdowe dla Uczestników Projektu, zorganizowane przez pracowników Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie.

9 i 10 czerwca 2018 roku w miejscowości Radocza odbyły się warsztaty podnoszące świadomość Uczestników w zakresie: poprawnej komunikacji w związku i ćwiczenia nowych umiejętności w tym zakresie, budowania i rozwijania pasji oraz wpływu rodziny generacyjnej na rodzinę prokreacyjną, kierowane do osób dorosłych. Dla dzieci zostały przeprowadzone warsztaty dostosowane do ich wieku, potrzeb oraz umiejętności. Odbyły się zajęcia dotyczące rozwijania zdolności werbalnych, językowych oraz ćwiczenie pamięci poprzez gry, zabawy integracyjne i psychoruchowe. Warsztaty obejmowały również temat budowania i rozwijania pasji oraz trening relaksacyjny. Dzieci nabierały umiejętności i ćwiczyły je podczas treningu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących oraz w budowaniu i rozwijaniu swoich pasji.

Łącznie z wyjazdu skorzystało 21 osób.

8 i 9 sierpnia 2018 roku w miejscowości Poronin odbyły się szóste już warsztaty wyjazdowe zaplanowane w ścieżce reintegracyjnej Uczestników Projektu. Tematy warsztatów dla osób dorosłych dotykały takich zagadnień jak: stereotypy i postawy dotyczące przemocy w rodzinie oraz temat uzależnień i współuzależnień. Tematy warsztatów dla dzieci nakierowane były na rozwijanie wyobraźni, trening relaksacyjny, stymulację sensoryczną oraz warsztaty kulinarne. Grupa dzieci średnich ćwiczyła swoje umiejętności w komunikacji interpersonalnej i treningu umiejętności społecznych w tym savoir-vivre. Wpływ rodziny generacyjnej na rodzinę prokreacyjną w tym modelowanie oraz budowanie prawidłowych relacji i więzi rodzinnych to tematy zrealizowane w najstarszej grupie dzieci. Sierpniowy wyjazd pozwolił na integrację Uczestników z I i II edycji projektu.

Łącznie z wyjazdu skorzystało 21 osób.

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla osób dorosłych podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
Trenerzy dorośli

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji zajęć dla dzieci podczas warsztatów wyjazdowych.

 

załącznik:
Trenerzy dzieci

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys"
współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji usługi transportowej.

 

załącznik:
transport

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie (Marii Skłodowskiej-Curie 10, 32-500 Chrzanów, telefon kontaktowy: (+48) 32 646 71 85.

2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia
tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

logo NOWEW ramach projektu "Pokonaj kryzys” realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie poza warsztatami wyjazdowymi realizowanych jest szereg innych zadań. Polegają one na spotkaniach Uczestników z różnego rodzaju specjalistami, dostosowanych do indywidualnych i grupowych potrzeb oraz możliwości czasowych Uczestników projektu. Spotkania realizowane są w różnych miejscach, co wiąże się z dotarciem do jak największej ilości Uczestników oraz umożliwienie im skorzystanie z usług w jak najszerszym zakresie. Uczestnicy korzystają z konsultacji w POIK, w swoim środowisku domowym oraz z gabinetów zewnętrznych, które współpracują z Ośrodkiem. Każdy Uczestnik po uprzednim i dokładnym rozeznaniu jego potrzeb w obrębie grupy, do której został przydzielony ma możliwość skorzystania z wielu możliwości by poprawić swoją sytuację życiową i pokonać kryzys. W ramach projektu możliwe jest skorzystanie z:
COACHINGU- spotkania ze specjalistą realizowane są w formie indywidualnych sesji doradczych Uczestników projektu z wykwalifikowanym i doświadczonym Coachem w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. Wspólne poszukiwanie mocnych stron i ich optymalne wykorzystanie, odkrywanie potencjału i talentu Uczestniczek co prowadzić ma do większej pewności siebie i odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań jest jednym z zadań,
KURSU SAMOOBRONY- prowadzonego przez osoby doświadczone, kompetentne i z pasją. Instruktorzy dysponują wymaganą wiedzą i uprawnieniami. Celem kursu jest przełamanie własnych słabości, podniesienie samooceny własnej, nauka prostych i skutecznych technik samoobrony, uwolnienia z obchwytów, opanowanie stresu, podniesienie własnej sprawności fizycznej oraz poczucia bezpieczeństwa, indywidualne podejście do każdej Uczestniczki,
TERAPII MAŁŻEŃSTW/PAR- to krótkoterminowa terapia prowadzona przez wykwalifikowanego terapeutę z doświadczeniem w pracy z parami. Celem psychoterapii par jest zmiana dotycząca jakości związku pomiędzy ludźmi, którzy podjęli decyzję bycia ze sobą. Dodatkowo Uczestnicy mogą skorzystać z INDYWIDUALNEGO PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO DLA PAR,
MEDIACJI- która skupia się na poszukiwaniu rozwiązań, możliwych do zastosowania na przyszłość. Celem jej jest rozwiązywanie sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu. Dzięki współpracującemu z POIK doświadczonemu mediatorowi udało się dojść do porozumienia w różnych kwestiach spornych,
PORADNICTWA PEDAGOGICZNEGO I PSYCHOLOGICZNEGO- które prowadzone jest odpowiednio przez pedagoga i psychologa. Są to osoby kompetentne i z doświadczeniem zawodowym. Praca z Uczestnikami polega na udzieleniu wsparcia emocjonalnego, towarzyszeniu w trudnościach dnia codziennego, edukacji, pedagogizacji, diagnozie pedagogicznej i psychologicznej oraz na udzielaniu pomocy pedagogicznej i psychologicznej stacjonarnie w POIK oraz w miejscu zamieszkania Uczestników
GRUPY WSPARCIA- której celem jest umożliwienie Uczestnikom spotkania się i wymienienia doświadczeń, wiadomości i umiejętności, które zdobyli w trakcie trwania projektu „Pokonaj kryzys” oraz swoich własnych. Uczestnicy w grupie mogą zapoznać się z trudnościami innych Uczestników i podzielić się własnymi. Mogą wysłuchać sukcesów innych oraz podzielić się własnymi. Jest to przestrzeń na dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz do wysłuchania doświadczeń pozostałych członków grupy. Jest to czas na wspólną burzę mózgów i udzielenie sobie wzajemnie wsparcia pod skrzydłami wykwalifikowanego pracownika POIK.
Po przeprowadzonym okresowym monitoringu i wsłuchaniu się w potrzeby Uczestników oraz po wysłuchaniu informacji od specjalistów trwają prace nad stworzeniem kolejnej grupy wsparcia.