logo NOWE

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.3.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

W ubiegłym 2019 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie z poradnictwa Ośrodka skorzystało 770 osób, udzielono 2433 porady specjalistyczne. Najczęstszymi problemami zgłaszanymi przez osoby korzystające z pomocy Ośrodka były głównie przemoc, problemy rodzinne, trudności wychowawcze oraz problemy emocjonalne.

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie prowadzone są cyklicznie Warsztaty Podnoszenia Kompetencji Wychowawczych oraz Zajęcia Socjoterapetyczne. Specjaliści prowadzą również 4 grupy wsparcia tj. grupa wsparcia dla dzieci w sytuacji rozwodu, wirtualna grupa wsparcia dla osób których bliscy cierpią na chorobę nowotworową lub psychiczną, grupa wsparcia dla kobiet doświadczających przemocy oraz grupa wsparcia dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych.

Ośrodek Interwencji ze względu na swoją specyfikę działalności 24/7 i posiadany hostel z miejscem na 10 osób, w 2019 roku udzielił schronienia 53 osobom. Najczęstszymi powodami korzystania z hostelu POIK była przemoc ze strony bliskich, jak również nagłe zdarzenia losowe tj. wybuch butli z gazem czy z powodu złego stanu technicznego domu z ryzykiem zalania.

aaa

W dniu 18 listopada 2019 roku pracownicy POIK Iwona Palian oraz Katarzyna Sienkiewicz na zaproszenie Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie przeprowadziły dla uczniów SOSW szkolenie nt. „Sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych wynikających z przemocy rówieśniczej i domowej. Możliwość uzyskania wsparcia”. W zajęciach wzięły udział dwie grupy wiekowe. Podczas zajęć uczniowie mieli możliwość dowiedzieć się czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje a przede wszystkim jak ją rozpoznawać i gdzie szukać pomocy. Uczniowie brali aktywny udział w dyskusji, chętnie odpowiadali na zadawane pytania.

Szkolenie odbyło się w ramach VIII edycji programu profilaktyczno-wychowawczego „Możesz żyć inaczej” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie.

sosw chrzanów

sosw chrzanów 2

W dniach 18 i 25 listopada 2019r w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej odbyły się warsztaty z prawnikiem „Sprawowanie opieki nad dziećmi, władza rodzicielska i alimentacja na tle rozpadu małżeństwa orz sytuacja w rodzinie po rozpadzie małżeństwa”. W warsztatach wzięło udział 15 osób. W pierwszym dniu warsztatów tj. 18 listopada, przedstawiono regulacje prawne w oparciu o podane przykłady. W drugim dniu warsztatów tj. 25 listopada przedstawiano konkretne rozwiązania prawne i omawiano je w oparciu o zgłaszane przez uczestników problemy.

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinasowanego przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji Kursu samoobrony dla kobiet.

 

Załącznik:
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej - zajęcia z samoobrony dla kobiet

Protokół z wyboru Wykonawcy - Kurs samoobrony

logo NOWE

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na wybór realizatora zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu "Pokonaj kryzys".

Załącznik:
Ogłoszenie wyników otwartego Konkursu ofert

logo NOWE

 

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
z dnia 2 września 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację
zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu pod nazwą: "Pokonaj kryzys"

Zarządzenie ws powołanie Komisji konkursowej

logo NOWE

W związku z realizacją projektu "Pokonaj Kryzys", współfinasowanego przez Unię Europejską
w ramach poddziałania 9.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
rozeznaje dostępną ofertę rynkową w zakresie realizacji Kursu samoobrony dla kobiet.

 

załącznik:
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej w ramach projektu "Pokonaj kryzys" - Kurs samoobrony dla kobiet

Protokół z wyboru wykonawcy - kurs samoobrony dla kobiet

 

logo NOWE

Projekt POKONAJ KRYZYS współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Informacja dotycząca III edycji projektu „Pokonaj kryzys”

Od stycznia 2019 r. pracownicy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie prowadzą nabór uczestników do III edycji projektu „Pokonaj kryzys”.
Pracują nad zapoznaniem i wdrażaniem Uczestników do realizacji swoich planów pomocy.

Na bieżąco wśród Uczestników I oraz II edycji projektu prowadzony jest monitoring. Pozwala on na ocenę skuteczności i weryfikację proponowanych w ramach projektu form pomocy dostosowanej do aktualnej sytuacji życiowej uczestnika oraz trudności jakich doświadcza. Wskazuje kierunek pracy z Klientem oraz zmieniające się problemy charakterystyczne
dla XXI wieku. Problemy te związane są z prężnie rozwijającymi się nowymi technologiami, które z jednej strony ułatwiają nam codzienne życie z drugiej strony powodują ogromne straty w zakresie komunikacji międzyludzkiej, więzi, odporności na stres, chorób i zaburzeń psychicznych. Paradoksalnie są przyczyną i skutkiem nieograniczonego i często niekontrolowanego dostępu dzieci i młodzieży do treści zawartych w Internecie, często nieadekwatnych do wieku, braku świadomości siebie i swoich potrzeb, nieznajomości
podstaw prawidłowej komunikacji oraz wczesnej inicjacji seksualnej. Zjawiska te powodują konflikty, uzależnienia, zdrady, pogłębiają brak rozumienia siebie nawzajem, rozluźnienie,
a czasem rozpad więzi w rodzinie.


Dzięki projektowi „Pokonaj kryzys” została rozszerzona oferta ośrodka. Holistyczne oddziaływania zaproponowane uczestnikom mają pomóc w zmianie dotychczasowych schematów działań i reakcji, a tym samym podnieść jakość codziennego życia wdrażając nowe sposoby radzenia sobie w relacjach z samym sobą i osobami najbliższymi.
Klient ma szanse nabyć nowe umiejętności pozwalające na samodzielne wychodzenie z kryzysu, pogłębić samoświadomość i poznać oraz zrozumieć mechanizmy kierujące jego dotychczasowym działaniem, korygować postawy i przekonania związane z wychowaniem dzieci.

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami ośrodka.