logo NOWE

 

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w Komisji konkursowej w związku z otwartym konkursem
ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.3.

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej