logo NOWE

Projekt POKONAJ KRYZYS współfinansowany przez Unię Europejską w ramach poddziałania 9.2.3
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Projekt numer: RPMP.09.02.03-12-0439/16

Informacja dotycząca III edycji projektu „Pokonaj kryzys”

Od stycznia 2019 r. pracownicy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie prowadzą nabór uczestników do III edycji projektu „Pokonaj kryzys”.
Pracują nad zapoznaniem i wdrażaniem Uczestników do realizacji swoich planów pomocy.

Na bieżąco wśród Uczestników I oraz II edycji projektu prowadzony jest monitoring. Pozwala on na ocenę skuteczności i weryfikację proponowanych w ramach projektu form pomocy dostosowanej do aktualnej sytuacji życiowej uczestnika oraz trudności jakich doświadcza. Wskazuje kierunek pracy z Klientem oraz zmieniające się problemy charakterystyczne
dla XXI wieku. Problemy te związane są z prężnie rozwijającymi się nowymi technologiami, które z jednej strony ułatwiają nam codzienne życie z drugiej strony powodują ogromne straty w zakresie komunikacji międzyludzkiej, więzi, odporności na stres, chorób i zaburzeń psychicznych. Paradoksalnie są przyczyną i skutkiem nieograniczonego i często niekontrolowanego dostępu dzieci i młodzieży do treści zawartych w Internecie, często nieadekwatnych do wieku, braku świadomości siebie i swoich potrzeb, nieznajomości
podstaw prawidłowej komunikacji oraz wczesnej inicjacji seksualnej. Zjawiska te powodują konflikty, uzależnienia, zdrady, pogłębiają brak rozumienia siebie nawzajem, rozluźnienie,
a czasem rozpad więzi w rodzinie.


Dzięki projektowi „Pokonaj kryzys” została rozszerzona oferta ośrodka. Holistyczne oddziaływania zaproponowane uczestnikom mają pomóc w zmianie dotychczasowych schematów działań i reakcji, a tym samym podnieść jakość codziennego życia wdrażając nowe sposoby radzenia sobie w relacjach z samym sobą i osobami najbliższymi.
Klient ma szanse nabyć nowe umiejętności pozwalające na samodzielne wychodzenie z kryzysu, pogłębić samoświadomość i poznać oraz zrozumieć mechanizmy kierujące jego dotychczasowym działaniem, korygować postawy i przekonania związane z wychowaniem dzieci.

Chętnych do udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu z pracownikami ośrodka.