logo NOWE

 

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3.

Ogoszenie wyniku otwartego konkursu