logo NOWE

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 10, 32-500 Chrzanów

ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej dla uczestników projektu
realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie pod nazwą "Pokonaj kryzys"
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX. Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.3.

 


Zarządzenie Nr POIK.021.2.2019

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu

I. Oferta - wzór

II. Umowa - wzór

III. Sprawozdanie - wzór